แนวข้อสอบปลัดอำเภอ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 พร้อมเฉลย

          พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่เพื่อหวังแก้ไขปัญหาการทวงหนี้โหดของเจ้าหนี้  ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบก็ตาม  และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง  การสอบปลัดอำเภอเมื่อปี 2559  ก็มีออกสอบประมาณ 2 – 3  ข้อ  และคาดว่าในการสอบปลัดอำเภอในครั้งต่อไป (ประมาณปี 2561)  ก็น่าจะมีออกข้อสอบอีกอย่างแน่นอนครับ

 

ข้อ 1. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  ห้ามผู้ทวงถามหนี้แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นข้อใด           ที่สามารถแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้กับบุคคลอื่นได้  หากบุคคลอื่นนั้นสอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อลูกหนี้

ก. บิดา  มารดา                          ข. สามี หรือภริยา

ค. บุตร                                    ง. ทั้งหมดผู้ทวงถามหนี้สามารถแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ได้

 

ข้อ 2. หากผู้ที่มีอาชีพเป็นทนายความ ต้องการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได้ที่ใด

ก. ที่ทำการปกครองอำเภอ             ข.  คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

ค. สภาทนายความ                      ง.  ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 3. หากลูกหนี้ได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงถามหนี้จากผู้ทวงถามหนี้สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐได้ ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐดังกล่าว

ก. ที่ทำการปกครองอำเภอ

ข. สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่

ค. คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด

ง. คณะกรรมการควบคุมดูแลการทวงถามหนี้จังหวัด

 

ข้อ 4. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  ห้ามผู้ทวงถามหนี้แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้คนอื่นได้รู้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษอย่างไร ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก.  จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ข.  จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค.  จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 300,000  บาท

ง.   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อ 5. บุคคลใดต่อไปนี้สามารถประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได้

ก. นายกสมาคมไก่ชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ               ข. ตำรวจ

ค. ปลัดอำเภอ                                                     ง.  อัยการ

 

ให้ทำเครื่องหมาย √  (ถูก) ตรงเนื้อหาที่ถูกต้อง และให้ทำเครื่องหมาย x  (กากบาท) ตรงเนื้อหาที่ผิด

ข้อ 6. ………. “ผู้ทวงถามหนี้” คือ เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้เงิน ไม่ว่าจะโดยถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ให้ทวงถามหนี้ อาทิ บริษัทรับทวงหนี้ เป็นต้น

ข้อ 7. ……….. “ธุรกิจทวงถามหนี้” คือ ผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างทวงหนี้ ซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียนทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน กรณีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความ ให้จดทะเบียนกับสภาทนายความ ผู้ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 8. ……….. กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ทวงหนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าตนเองได้รับมอบหมายมา  สามารถมาทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้เลยโดย            ไม่ผิดกฎหมาย  เพราะได้รับสิทธิโดยชอบธรรมจากเจ้าหนี้แล้ว

ข้อ 9. ………… ในการทวงถามหนี้  ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 8.00-18.00 น.

ข้อ 10. ………  ผู้ทวงถามหนี้  เมื่อไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ตามที่อยู่ที่ลูกหนี้ให้ไว้  ผู้ทวงถามหนี้  สามารถแก้ปัญหาโดยการไปติดต่อ  ญาติหรือผู้ที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงซึ่งไม่ใช่ญาติเพื่อสอบถามแล้วฝากแจ้งว่ามีผู้มาทวงถามหนี้กับลูกหนี้  และฝากแจ้งจำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับลูกหนี้ได้รับทราบ  เพื่อดำเนินการชำระหนี้โดยเร็ว

 

เฉลยข้อสอบ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ข้อ 1. เฉลยข้อ ง. ทั้งหมดผู้ทวงถามหนี้สามารถแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ได้

มาตรา 8 (2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้  เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้  และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ  ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสม

 

ข้อ 2. เฉลยข้อ ค. สภาทนายความ

มาตรา 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือสำนักทนายความ  ให้คณะกรรมการสภาทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียน

 

ข้อ 3. เฉลยข้อ ง. คณะกรรมการควบคุมดูแลการทวงถามหนี้จังหวัด

มาตรา 23 ในกรณีที่ลูกหนี้หรือบุคคลอื่นได้รับการปฏิบัติจากผู้ทวงถามหนี้ที่เป็นการขัดต่อ พระราชบัญญัตินี้ ให้ลูกหนี้หรือบุคคลอื่นนั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 27 เพื่อวินิจฉัยสั่งการได้

มาตรา 27 ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด  มีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 30 เพื่อประโยชน์ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ให้ที่ว่าการอําเภอ และสถานีตํารวจเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ได้ด้วย รวมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังที่ทําการปกครองจังหวัด หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนด

 

ข้อ 4. เฉลย  ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 39 บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (2) ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนหน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 8 (2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้  เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้  และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ  ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสม

 

ข้อ 5. เฉลย ก. นายกสมาคมไก่ชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

มาตรา 14 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการดังต่อไปนี้

(1) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

(2) ทวงถามหน้าหรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอํานาจกระทําได้ตามกฎหมาย

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

ข้อ 6. …ถูก

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิรับชําระหนี้อันเกิดจากการกระทําที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้ ดังกล่าว ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอํานาจจาก ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

 

ข้อ 7. …ถูก….

 

ข้อ 8. …ผิด

มาตรา 8 (1)  ผู้ทวงถามหนี้ต้อง แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้

สำหรับโทษในกรณีนี้ ลูกหนี้สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด และหากผู้ทวงถามหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 

ข้อ 9. ถูก

ระบุไว้ในมาตรา 9 (2)

 

ข้อ 10…ผิด

มาตรา 8 (2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้  เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้  และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ  ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสม

หากฝ่าฝืนมีโทษตามโจทย์ข้อ 4 คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *