แขวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 พร้อมเฉลย

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497  เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่อยู่ในภาคบังคับในการออกข้อสอบปลัดอำเภอในทุกครั้งที่ผ่านมา  เพราะเป็นงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย  และกรมการปกครอง  ดังนั้นหากใครกำลังเตรียมตัวสอบปลัดอำเภออยู่  ไม่ควรมองข้ามกฏหมายเกี่ยวกับกองอาสารักษาดินแดน  เพราะมีออกข้อสอบแน่นอน  แนวข้อสอบด้านล่างนี้เป็นแนวข้อสอบที่ผมจัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น  แต่ก็ใกล้เคีบงกับข้อสอบของปลัดอำเภอ  แต่จะเน้นข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปครับ จึงนำเอาแนวข้อสอบ อาสาสมัครรักษาดินแดน มาให้ได้ลองทำกันดูครับ

 

1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

   ก. 2  ประเภท   คือ ประเภทสำรอง ประเภทประจำกอง          

   ข. 3  ประเภท   คือ ประเภทสำรอง  ประเภทประจำกอง  ประเภทกองหนุน

   ค. 2  ประเภท   คือ ประเภทสำรอง  ประเภทประจำการ                      

   ง. 3  ประเภท   คือ ประเภทสำรอง  ประเภทประจำการ  ประเภทกองหนุน

 

2. การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก

   ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                        ข.  อธิบดีกรมการปกครอง

   ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                               ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

3. วันอาสารักษาดินแดน คือวันที่เท่าใด

   ก. 10  กุมภาพันธ์  

   ข.   8  มีนาคม    

   ค. 10  สิงหาคม

   ง.    1  เมษายน

 

4. ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก อส. ต้องมีอายุเท่าใด

    ก.  อายุ 17 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี                                    ข.  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์          

   ค.  อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี                                     ง.   อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 

5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน  ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

  ก. บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก           

  ข. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  ค. ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

  ง.  ป้องกันจารกรรม  สดับตรับฟัง และรายงานข่าว

 

 ให้ทำเครื่องหมาย √  (ถูก) ตรงเนื้อหาที่ถูกต้อง และให้ทำเครื่องหมาย x  (กากบาท) ตรงเนื้อหาที่ผิด

6. ………. สมาชิก อส. ประเภทสำรอง คือ สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม

7. ……….. ทหารหรือตำรวจ  สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้โดยปฏิบัติหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนได้ในเมื่อไม่ติดราชการจำเป็น

8. ……….. มาตรา 4 ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “กองอาสารักษาดินแดน”

9. ………. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับ หรือใช้ธง หรือเครื่องหมายโดยไม่มีสิทธิที่จะแต่ง ประดับ หรือใช้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน             1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

10. ……… กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องที่

 

เฉลยข้อสอบ

ข้อ 1 เฉลยข้อ ข. 3  ประเภท  คือ ประเภทสำรอง  ประเภทประจำกอง  ประเภทกองหนุน

มาตรา 14 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี 3 ประเภท คือ

(1) ประเภทสำรอง คือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม

(2) ประเภทประจำกอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ในอัตรากำลัง

(3) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจำกอง

 

ข้อ 2 เฉลยข้อ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

มาตรา 15 การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก

 

 

ข้อ 3 เฉลยข้อ  ก.   10  กุมภาพันธ์

 

 

ข้อ 4 เฉลย  ง. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

มาตรา ๑๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้

            (๑) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก

            (๒) มีสัญชาติไทย

            (๓) มีอายุตั้งแต่๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

            (๔) มีร่างกายสมบูรณ์และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

            (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

            (๖) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด

            (๗) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด

            (๘) ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

            (๙) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น

 

ข้อ 5 เฉลย ข. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

    มาตรา ๑๖  กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก

(๒) ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

(๓) รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม

(๔) ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว

(๕) ทำการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอนกำลังข้าศึก

(๖) เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น

            มาตรา ๑๗ เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่

(๑) กระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ

(๒) ปฏิบัติตามหน้าที่ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน

 

***นอกจากหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 แล้ว กองอาสารักษาดินแดนยังมีภารกิจ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล คือ

  1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
  3. การตรวจสถานบริการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย
  4. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการกู้ภัย
  5. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและการควบคุมผู้อพยพหลีกภัยจากการสู้รบ
  6. การดำเนินการรุกทางการเมืองและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  7. การพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง

        

6. …ถูก… สมาชิก อส. ประเภทสำรอง คือ สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม

                มาตรา ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ

(๑) ประเภทสำรอง คือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม

(๒) ประเภทประจำกอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ในอัตรากำลัง

(๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจำกอง

 

7. …ผิด…. ทหารหรือตำรวจ  สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้โดย ปฏิบัติหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนได้ในเมื่อไม่ติดราชการจำเป็น

            มาตรา ๑๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ

                        ข้อ (๘) ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

            มาตรา ๑๓ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะปฏิบัติหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนได้ในเมื่อไม่ติดราชการจำเป็น

8. …ถูก… มาตรา 4 ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “กองอาสารักษาดินแดน”

9. ถูก… ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับ หรือใช้ธง หรือเครื่องหมายโดยไม่มีสิทธิที่จะแต่ง ประดับ หรือใช้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน             1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

            โทษนี้ระบุไว้ในมาตรา 26

10…ผิด..  กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องที่

มาตรา ๕ กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

(1) ส่วนกลาง

(2) ส่วนภูมิภาค

  1. ส่วนกลาง มีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน(บก.อส.) รับผิดชอบการบริหารในส่วนกลางอยู่ในบังคับบัญชาของ รมว.มท. ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
  2. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับการ และมีนายอำเภอ เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *