ถาม – ตอบ แนวทางการเลื่อนเงินเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ถาม ตอบ การเพิ่มค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อปรับอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งรวม 25 ขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

          ถาม    เดิมดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี 2555 แล้วได้รับแต่งตั้ง เป็นกำนัน เมื่อ 25 ก.ค. 60 ตรงนี้นับต่อได้ถูกต้องใช่หรือไม่ และจะประเมินผลงานตอนเป็นกำนัน หรือ ตอนเป็นผู้ใหญ่บ้าน

          ตอบ  นับต่อได้  โดยประเมินผลงานรวมในรอบปีประเมิน ทั้ง 2 ตำแหน่งประกอบกันได้  ทั้งนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่รวมกันเกิน 8 เดือน  และการเพิ่มให้เริ่มจากของกำนันเลยครับ คือ 10,000 บาท  หากได้เลื่อน 1 ขั้น ก็จะได้เพิ่มเป็น 10,200 บาท

          ถาม  ถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ก่อน  แล้วได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะนับต่อได้หรือไม่

ตอบ  นับต่อไม่ได้ เพราะเป็นคนละตำแหน่งกัน การจะนับต่อเนื่องได้ต้อเป็นตำแหน่งเดียวกัน

ถาม  การประเมินเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  1 ปีประเมินกี่ครั้ง และเริ่มประเมินครั้งแรก เมื่อไหร่

ตอบ ใน 1 งบประมาณ จะประเมินเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน เพียง 1 ครั้ง โดยประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปีถัดไป) เริ่มประเมินครั้งแรก 1 ตุลาคม 2560

ถาม  กรณีผู้ใหญ่บ้านเกษียณ  แล้วผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มากจาก อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ถ้าไม่ครบ 8 เดือน กรณีนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์การประเมิน ใช่หรือไม่

ตอบ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การประเมิน เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่รวมกันเกิน 8 เดือน  ไม่สามารถนำเอาผลงานตอนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง มาประเมินได้  เพราะการนับต่อเนื่องให้นับเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครับ ไม่สามารถนำตำแหน่งเดิมมานับต่อเนื่องได้

ถาม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมดวาระ ต่อมาได้ตั้งคนเดิมที่หมดวาระ มาดำรงตำแหน่งอีก แต่วาระใหม่ดำรงตำแหน่งไม่ถึง 8 เดือน เข้าหลักเกณฑ์ การประเมินหรือไม่

ตอบ  ตำแหน่งเดียวกันนับต่อเนื่องได้เลยครับ ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์

          ถาม  ถ้าผลการประเมินมีคะแนนในระดับ ดีเด่น เกินกว่าร้อยละ 15 จะจัดสรรอย่างไรครับ (มีแต่คนทำงานดีๆ)

          ตอบ ประเมินดีเด่นเกิน 15% สามารถเป็นไปได้ แต่ยังไงก็ต้องตัดจำนวนคนที่ได้ 2 ขั้น ตามจำนวน 15% ไม่สามารถให้ 2 ขั้นเกิน 15% ได้

ถาม  การคิด 15% ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หมายถึง 15% ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรด้วยใช่หรือไม่

ตอบ  ถูกต้อง

ถาม  การนับยอดรวมเพื่อ คำนวณยอด 15 เปอร์เซ็นต์  จะนับรวมคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนในปีนั้นรวมเข้าด้วยหรือไม

ตอบ นับรวมทั้งหมด ทั้งที่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เข้าหลักเกณฑ์

ถาม  ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน เงินค่าตอบแทนอยู่ที่ 12,000 บาทแล้วได้เป็นกำนัน จะเริ่มที่ 10,000 บาท หรือ 12,000 บาท

ตอบ คำตอบตามระเบียบฯ ข้อ 5 วรรค 2 “ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกํานัน และได้รับเงินตอบแทนตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านในอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของตําแหน่งกํานัน ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ในอัตราเดิมที่ได้รับขณะดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน”

ถาม  จาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เปลี่ยนมาเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส) นับเวลาต่อเนื่องได้หรือไม่

ตอบ  สามารถนับต่อเนื่องได้ ถือเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน

ถาม  กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมดวาระ และได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) จะได้รับการประเมินเลื่อนเงินเดือนไหมครับ

ตอบ ถ้ารวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ของวาระเก่าและใหม่ ไม่น้อยกว่า 8 เดือน ก็ประเมินเลื่อนขั้นได้ครับ

ถาม  ผู้ใหญ่บ้าน(ใหม่) ดำรงตำแหน่ง ๒ ก.พ. ๖๐ มีสิทธิได้รับการประเมินขั้นค่าตอบแทนหรือไม่

ตอบ  ไม่ได้  ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ขาดไป 1 วัน ไม่เข้าหลักเกณฑ์  ไม่สามารถเลื่อนขั้นได้

ถาม  ผู้ใหญ่บ้านครบวาระ ๓๐ ก.ย.๖๐ มีสิทธิได้รับการประเมินขั้นค่าตอบแทนหรือไม่

ตอบ ไม่ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ข้อ 3.4 “ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีที่มีการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตําแหน่ง”  ดังนั้นหากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์  เพราะการออกคำสั่งเพิ่มค่าตอบแทนต้องสั่งให้มีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

หากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ถ้าหมดวาระก่อนที่คำสั่งจะมีผล 1 ต.ค. 60 นั่นคือเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินเลื่อนขั้นและดำรงตำแหน่งจนถึง ณ วันที่ 1 ต.ค. 60 เท่านั้น  ถ้านายอำเภอลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นฯ โดยมีผล 1 ต.ค. 60 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ถ้าจะแต่งตั้งคนเดิมให้รีบแต่งตั้งภายในวันที่ 1 ต.ค. 60

ถาม  กรณีประเมินขั้นค่าตอบแทน ถ้าไม่ให้ขั้น(ไม่ผ่านการประเมินคะแนน ไม่ถึง 60) ได้หรือไม่  แล้วถ้าไม่ให้ขั้นต้องตั้งกรรมการสอบหรือไม่ หรือว่าทุกคนต้องได้ชั้นต่ำ1ขั้น

ตอบ ถ้าได้คะแนนประเมินไม่ถึง 60 ก็งดเลื่อนขั้นได้  ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งกรรมการสอบ แต่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา